Konsultācija pa tālruni +371 676 60162

Pirkšanas noteikumi un nosacījumi

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

 

Srots.lv mērķis ir apmierinošā veidā sniegt atklātās vai neatklātās starpniecības (aģentūras) pakalpojumus (pārstāvja līguma veidu izvēlas klients, līgumi ir pievienoti), starp pārdevēju un pircēju. kurš pasūta preces Srots.lv platformā.

 

Srots.lv administrēs UAB Autobazar, juridiskās personas kods 304428396, juridiskā adrese: Dringio g. 4, Gaveikėnų k., LT-30202 Ignalinos r. (turpmāk – Starpnieks).

 

Starpnieks sniedz pakalpojumus ar platformas Srots.lv (turpmāk – platforma) starpniecību saskaņā ar noteikumiem, ko regulē platformas noteikumi, noslēgtais līgums un elektroniskās komercijas tiesiskā regulējuma vispārīgie noteikumi. Visi iepriekš minētie noteikumi un nosacījumi neierobežo pircēju tiesības , un tos nosaka Lietuvas Republikā piemērojamie tiesību akti.

 

DEFINĪCIJAS

 

Vietnes Srots.lv administrators – juridiska persona UAB Autobazar, kas administrē vietni Srots.lv un sniedz citus ar šo vietni saistītus pakalpojumus.

 

Starpnieks – juridiska persona UAB Autobazar, kas, darbojoties kā starpnieks (aģents), ir uzskatāma par pakalpojuma līguma pusi un sniedz starpniecības pakalpojumus, par kuriem izraksta rēķinu, kamēr preces pārdod un izraksta faktisko pārdevējs. Starpnieks palīdz Patērētājam pasūtīt preces no preču pārdevēja no tīmekļa vietnes, kurā tiek ievietoti pārdevēju pārdoto preču sludinājumi, un vienlaikus uzņemas atbildību par Padomes Direktīvas 93/13/EEK ievērošanu. un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/44/EK.

Patērētājs – ir persona, kura apmeklē Srots.lv vietni un pārlūko vai vēlas iegādāties pārdevēju pārdotās preces.

 

Prece – automobiļu daļas, aksesuāri un citi Srots.lv tirgotie produkti, kas var būt jauni vai lietoti.

 

Līgums – pakalpojuma līgums starp Patērētāju un Starpnieku, saskaņā ar kuru Patērētājs iegādājas starpniecības pakalpojumus no Starpnieka un Starpnieks sniedz šādus pakalpojumus, proti, palīdz izvēlēties Preces un veicina to piegādi Patērētājam un par saņemto summu iekasēšanu un administrēšanu. produkti. Līgums uzskatāms par noslēgtu, akceptējot šos noteikumus interneta vietnē Srots.lv, veicot Preču pasūtīšanas darbības un apmaksājot Preces.

 

Piegādātājs – veicot pasūtījumu, Srots.lv pircēji faktiski pasūta preces no citiem preču pārdevējiem.

 

Srots.lv mērķis ir apmierinošā veidā nodrošināt atklātos vai neatklātos aģentu pakalpojumus (pēc klienta izvēles pievienots līgumu paraugs) starp pārdevēju un pircēju, kurš pasūta preces interneta veikalā Srots.lv.:

 

Esmu iepazinies ar līgumu, iepazinies ar atklāto aģentu pakalpojumu noteikumiem un nosacījumiem un bez nosacījumiem tiem piekrītu .

 

un

 

Esmu izlasījis līgumu, iepazinies ar neizpaužamo aģentu pakalpojumu noteikumiem un nosacījumiem un bez nosacījumiem tiem piekrītu .

 

Aģentūras maksa sastāv no uzcenojuma, kurā ietilpst administrēšana un kravas piegādes izmaksas uz Lietuvu.

 

Neatklāts aģents – nodokļa maksātājs, kas darbojas kā starpnieks darījumā par preču piegādi vai pakalpojumu piegādi savā vārdā, bet uz citas personas rēķina.

 

Ja darījumā par preču/pakalpojumu pārdošanu aģents rīkojas savā vārdā, ti, savā vārdā saņem preces/pakalpojumus un savā vārdā pārdod tos gala pircējam, šāds aģents uzskatāms par neatklāts aģents. PVN nolūkos neizpaužamo aģentu uzskata par preču/pakalpojumu pārdevēju un PVN aprēķina tāpat kā tad, ja preces piederētu un pārdotu aģentam, ti, šajā gadījumā, pārdodot (vai pērkot). ) no precēm/pakalpojumiem neizpaužamajam aģentam piemēro tādu pašu nodokļu režīmu (tādas pašas nodokļa likmes, atbrīvojumus) kā faktiskajam preču/pakalpojumu pārdevējam) (LR tiesību akti LVAT 11. panta 2. punkts )

 

Atklātais aģents – apliekamā persona, kas darbojas kā starpnieks darījumā par preču piegādi vai pakalpojumu piegādi citas personas vārdā un uz rēķina . 
Apliekamā persona, kas par atlīdzību (piem., komisijas naudu) iekļūst preču/pakalpojumu pārdevējā un pircēja sastāvā, ir uzskatāma par atklāto aģentu. Tādā gadījumā preces tiek pārdotas pircējam uz to faktiskā īpašnieka (preču/pakalpojumu pārdevēja) vārda. Atklātais aģents var sniegt aģenta pakalpojumu gan preču/pakalpojumu pārdevējam (ti, pircēja atrašanai), gan pircējam (ti, piegādātāja atrašanai). Atklātais starpnieks savā vārdā sniedz tikai aģenta pakalpojumu, par kuru saņem atlīdzību (piem., komisiju), un šī pakalpojuma dokumentēšanai pārstāv pārstāvētajai personai izsniedz PVN rēķinu. Tādā gadījumā faktiskais preču/pakalpojumu pārdevējs pircējam izsniedz dokumentus, kas fiksē preču/pakalpojumu galveno realizāciju (PVN rēķins vai cits dokuments).

 

Atlīdzība atklātajam aģentam par sniegtajiem aģentūras pakalpojumiem tiek aplikta ar PVN atkarībā no tā, kādiem pakalpojumiem aģentūra tiek sniegta (LR tiesību akti LVAT 11. panta 1. punkts )

 

 

Sludinājums – lietuviešu valodā tulkots un vietnē Srots.lv ievietots sludinājums, kas pārcelts no ārzemju mājaslapām par auto detaļām vai aksesuāriem.

 

Faktiskais pārdevējs – Preču īpašnieks un/vai pārdevējs. Piegādātājs darbojas kā aģents saskaņā ar Patērētāja izvēlēto līgumu starp Preču faktisko pārdevēju un Patērētāju, palīdzot Patērētājam iepazīties ar piedāvāto preci, pasūtīt preci, samaksāt preces cenu un piegādāt preci Patērētāja izvēlētajā vietā.

 

Aģentam ir tiesības vienpusēji mainīt Srots.lv sniegtos pakalpojumus un to iekasēšanas veidu, kā arī jebkuru no Noteikumu nosacījumiem. Ja, grozot, pārskatot vai papildinot Noteikumus, Patērētājs turpina lietot Vietni, tas ir uzskatāms par Patērētāja piekrišanu Noteikumu grozījumiem.

 

Lai iegādātos Vietnē piedāvātās Preces, Patērētājam ir jāiepazīstas ar vietnes noteikumiem un noteikumiem. Izmantojot vietni Srots.lv, tiek izteikta piekrišana norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja kāds konkrēts noteikums vai nosacījums netiek pieņemts, tīmekļa vietnes izmantošana ir aizliegta .

 

Pieņemot norādītos noteikumus un nosacījumus, Patērētājs apliecina, ka ir rīcībspējīgs Lietuvas Republikas Civilkodeksa izpratnē, ir tiesīgs reģistrēties un iegādāties automobiļu daļas un piederumus tīmekļa vietnē, kā arī var noslēgt līgumiem, un, ja Patērētājs līgumu slēdz citas personas vārdā, Patērētājam ir jābūt nepieciešamajai tiesību aktiem atbilstošai pilnvarai.

 

Patērētājs saprot, ka Aģents ir tikai starpnieks starp Patērētāju un Pārdevēju un nav vietnē Srots.lv redzamo Preču īpašnieks vai ražotājs. Aģents var palīdzēt Patērētājam Preces izvēlē, pasūtīt Preci, apmaksāt cenu un ir atbildīgs par Preces piegādi Patērētāja izvēlētajā vietā, bet tajā pašā laikā uzņemas atbildību par Padomes direktīvas atbilstības nodrošināšanu. 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/44/EK.

 

Aģents jebkurā laikā var mainīt, grozīt vai papildināt Vietnes Srots.lv noteikumus un noteikumus, sniegtos pakalpojumus, to aplikšanu ar nodokļiem utt. Patērētāja turpmāka tīmekļa vietnes izmantošana nozīmē noteikumu, noteikumu un citu iespējamo piekrišanu. izmaiņas.


PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

 

Lai pasūtītu lietotas vai jaunas detaļas vietnē Srots.lv, Patērētājam vispirms ir jāaizpilda reģistrācijas forma. Reģistrācijai nepieciešamie dati ir: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, pasta indekss, pilsēta, valsts, tālruņa numurs. Tāpat jānorāda, vai klients ir juridiska persona vai privāts pircējs, kas iegādājas preci personiskai lietošanai. Lai sekmīgi pabeigtu reģistrācijas procesu, ir nepieciešams izveidot paroli, kas tiks izmantota pieslēgšanai vietnei Srots.lv. Patērētājam ir jāievada pareizi personas dati un kontaktinformācija, kas nepieciešama veiksmīgai Preču pasūtīšanai un piegādei.

Patērētājs piekrīt sniegt personas datus un kontaktinformāciju pēc paša vēlēšanās un ir informēts par datu uzglabāšanas un apstrādes noteikumiem, kas ievietoti vietnē Srots.lv. Patērētājs arī piekrīt, ka viņa dati tiks glabāti 2 gadus no dienas, kad pēdējā piekļuve sistēmai. Patērētāja dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu pareizu pakalpojuma sniegšanu, lai reģistrētos vietnē Srots.lv.

 

Reģistrējoties vietnē, Klients piekrīt, ka, veicot vai apstiprinot pasūtījumu, e-pastā un SMS tiks nosūtīti informatīvie paziņojumi par pasūtījuma statusu. Patērētājs piekrīt, ka viņa dati reģistrācijas brīdī vietnē ir pareizi, lai nodrošinātu precīzu pasūtījuma izpildi no Vietnes Srots.lv.

 

Patērētāja norādītie personas dati un kontaktinformācija netiek izpausta trešajām personām, izņemot Piegādātāja partnerus, kas ir atbildīgi par Preces piegādi vai līdzīgiem ar Patērētāja pasūtījumu saistītiem pakalpojumiem un to pareizības nodrošināšanai. Piegādātājs garantē, ka Patērētāja personas dati un kontaktinformācija tiks apstrādāta tikai ar pasūtījumu saistītiem nolūkiem.

 

Patērētājam ir tiesības zināt savu personas datu apstrādes darbības, personas datu dzēšanu vai apturēšanu, kā arī iebilst pret turpmāku apstrādi, taču tas neattiecas uz datu uzglabāšanu, ja ir aizdomas, ka apstrāde nav saskaņā ar likumiem. Paziņojums par personas datu aizsardzību jāiesniedz rakstiski.

 

Patērētājs piekrīt, ka Piegādātājs var nosūtīt viņiem informatīvas ziņas, komerciālus piedāvājumus pa e-pastu vai SMS pa tālruni, bet var arī atteikties no šādu piedāvājumu saņemšanas, par to brīdinot Piegādātāju.

 

PAKALPOJUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

 

Ja Patērētājs nepiekrīt Vietnes noteikumiem un noteikumiem, viņam nav pienākuma veikt pasūtījumu.

 

Aģents un Patērētājs noslēdz līgumu savā starpā, kad Patērētājs, izvēlējies Vietnē vēlamās preces, apstiprinājis pasūtījumu, izvēlējies apmaksas veidu un norādījis, kur preces jāpiegādā, nospiež pogu “Pasūtīt”. Līgums ar Patērētāju ir spēkā līdz pilnīgai pasūtījuma izpildei.

 

Patērētājam pirms pasūtījuma no Vietnes veikšanas ir jāiepazīstas ar Srots.lv noteikumiem, noteikumiem un prasībām, ja vien rakstiski nav panākta cita vienošanās.

 

Līguma noslēgšana sastāv no sekojošā: Patērētājs izvēlas Preci(-es) vietnē Srots.lv pēc tam, kad pirms Preces(-u) izvēles ir iepazinies ar Preces(-u) aprakstu ( lūdzam ņemt vērā, ka Precei(-ēm) var būt defekti, kas var tikt atklāti Preces(-u) aprakstā, kuri pēc Patērētāja piekrišanas iegādāties bojāto Preci(-es) netiek atgriezti, izņemot gadījumus, ja informācija par defektu Patērētājam nav izpausts vai defekts atklāts neatbilstoši), ti, ja prece tiek pārdota ar pārrunātu defektu, pārdevējs netiek atbrīvots no atbildības par citiem preces defektiem, nav apspriesti. Tikai pēc preces apraksta izlasīšanas, izvēlētā(-ās) Prece(-es) tiek ievietota(-as) iepirkumu grozā;

 

Iepirkumu groza informācijas laukos tiek ievadīti visi Preces iegādei un saņemšanai nepieciešamie dati un tiek veiktas norādītās darbības.


NB! Piekrišana Noteikumiem jāizsaka tikai pēc to izlasīšanas un satura izpratnes.

 

Apmaksa par Preci tiek veikta ar izvēlēto maksājuma veidu un pirkums tiek pabeigts, apstiprinot pasūtījumu.

 

Patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā pēc pasūtītās preces saņemšanas atkāpties no interneta vietnē noslēgtā pirkuma-pārdošanas līguma, par to rakstiski paziņojot Aģentam, izņemot lietotas preces gadījumā.


PATĒRĒTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

Saskaņā ar vietnē Srots.lv noteiktajiem noteikumiem, Patērētājam ir tiesības iegādāties lietotas vai jaunas Preces. Patērētājam ir jāmaksā arī par Precēm, kuras vēlas iegādāties, par to piegādi un pasūtījuma saņemšanu/pieņemšanu.

 

Ja Patērētājs izvēlas izņemt Preci no noliktavas, tas jādara 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma par Preces nonākšanu noliktavā saņemšanas dienas. Paziņojums tiek nosūtīts Patērētājam pa e-pastu un tiek uzskatīts par saņemtu tā nosūtīšanas dienā. Pirmās 3 (trīs) darba dienas Preču uzglabāšana ir BEZ MAKSAS un no trešās dienas tiek piemērota maksa 10,00 EUR (desmit EUR) par 24 stundu glabāšanu. Par šajā punktā minēto naudas sodu uzskatāmi minimālie zaudējumi, kas nav jāpierāda, kas pārdevējam radušies saistībā ar preces uzglabāšanu . Patērētājs piekrīt, ka šajā punktā minētais naudas sods atbilst godīguma, piesardzības un godaprāta principiem.

 

Ja Aģents nokavē Preces piegādi un nepiegādā Preci pēc tam, kad Patērētājs ir devis Aģentam saprātīgu papildu termiņu, Aģents maksā Patērētājam nokavējuma procentus 0,05 % apmērā no Preces cenas par katru. novēlotas piegādes diena no dienas, kurā beidzas Patērētāja piešķirtais papildu termiņš.

 

6.228 10 panta 6. punkts nosaka, ka Patērētājam ir tiesības paziņot par atteikšanos no noslēgtā līguma attālināti, iesniedzot atbilstoši aizpildītu standarta atteikuma veidlapu, ko apstiprinājusi Lietuvas Republikas valdība vai tās pilnvarota iestāde. , vai sniedzot skaidru paziņojumu, kurā izklāstīts Patērētāja lēmums atteikties no līguma. Aģents atmaksā Patērētājam visas Patērētāja samaksātās summas, izņemot Patērētāja apmaksātās piegādes izmaksas, ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad saņemts Patērētāja paziņojums par atteikumu.

 

Patērētājam ir jāievēro Srots.lv noteikumi un prasības, jāievēro Lietuvas Republikas tiesību akti un jebkādu izmaiņu gadījumā jāatjaunina sava konta personas dati un kontaktinformācija.

 

AĢENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

Vietnes lietotājs Patērētājam var tikt ierobežots, apturēts vai pārtraukts par mēģinājumu apdraudēt Vietnes Srots.lv drošību vai saistību nepildīšanu. Aģents jebkurā laikā var apturēt Vietnes Srots.lv darbību uz nenoteiktu laiku un viņam ir tiesības nebrīdināt un neuzņemties atbildību pret Patērētājiem par jebkādiem nodarītajiem zaudējumiem. Noteikumi var tikt grozīti, koriģēti, papildināti jebkurā laikā, un to pārskatīšana stājas spēkā no publicēšanas brīža un attiecas uz līgumiem, kas noslēgti pēc Noteikumu pārskatīšanas.

 

Patērētāja pasūtījums var tikt atcelts, ja par Precēm nav samaksāts 3 darba dienu laikā. Šādā gadījumā Aģentam ir tiesības atcelt Patērētāja pasūtījumu. Aģents nodrošina Patērētājam iespēju izmantot Vietni Srots.lv, iegādāties un iegādāties Preces. Aģents nevar garantēt, ka Srots.lv darbosies nenoteiktu laiku, un nav atbildīgs par kļūdām, kas var rasties datu pārraidē. Aģents apņemas piegādāt Pircējam preces Pircēja personīgajā kontā norādītajā adresē saskaņā ar piegādes noteikumiem un nosacījumiem.

 

Aģents ir uzskatāms par pakalpojuma līguma pusi un līdz ar to ir atbildīgs Patērētāja priekšā par pareizu Patērētāja informēšanu par galveno tirgotāju, par pārstāvības fakta pienācīgu izpaušanu, par Patērētājam būtiskas informācijas sniegšanu Patērētājam. saskaņā ar Civilkodeksa 6.228 7 pantu.


PREČU CENAS, APMAKSAS KĀRTĪBA UN NOTEIKUMI

 

Vietnē Srots.lv norādītās cenas ir izteiktas eiro.

 

Sludinājumos ir jānorāda divas cenas – Srots.lv cena, saņemot preces no Aģenta noliktavas, un Srots.lv cena, piegādājot preces uz Patērētāja norādīto adresi (šajā gadījumā kurjera pakalpojuma cena tiek pievienota Srots.lv cenai).

 

Lai norēķinātos par Precēm, Patērētājs var izvēlēties sev ērtāko apmaksas veidu:

Bankas pārskaitījums ;

Maksājumu sistēma "Paysera"

 

Pēc pasūtījuma apstiprināšanas Patērētājam tas ir jāapmaksā bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja maksājums netiek saņemts 3 (trīs) darba dienu laikā, pasūtījums tiek anulēts. Pēc maksājuma saņemšanas tiek noformēta paka un tās statusam var izsekot personīgajā kontā.


Patērētājs piekrīt, ka rēķini tiek nosūtīti elektroniski uz personīgajā kontā norādīto e-pasta adresi. Rēķini tiek nosūtīti un ievietoti vietnē Srots.lv ne vēlāk kā līdz brīdim, kad pircējs saņem Preces. Pasūtījuma veidlapu ar tajā norādītajām pērkamajām Precēm, to daudzumu, kopējo cenu un piegādes cenu var izdrukāt arī no personīgā konta.

 

Patērētājs piekrīt, ka Preces cena var mainīties pēc pasūtījuma apstiprināšanas no Aģenta puses, ja tam ir kādi iemesli, piemēram, pašizmaksas pieaugums, tehniska kļūda vai papildu izmaksas saistībā ar Preces pārdošanu. . Patērētājs var atteikties pirkt preci par citu cenu. Tādā gadījumā ir jāiesniedz aizpildīts līguma laušanas pieprasījums – atgriešanas veidlapa sniegts vietnē Srots.lv vai Patērētāja parakstīts paziņojums .

 
PRODUKTU PIEGĀDE

 

Provizoriskais pasūtījuma piegādes termiņš uz noliktavu Viļņā ir 3 līdz 7 darba dienas pēc maksājuma apstiprināšanas. Piegāde uz Jūsu norādīto adresi aizņem papildus laiku un ir atkarīga no piegādes vietas, taču ne ilgāk par likumā noteikto preces piegādes termiņu 30 dienas .

 

Kad pasūtījums nonāks noliktavā Viļņā, jūs tiksit informēts pa e-pastu vai SMS.

 

Iegādātās Preces Patērētājs var izņemt Aģenta noliktavā pēc adreses Šiltnamių g. 28, Viļņa LT-04131 Lietuva vai to var saņemt pirkuma brīdī norādītajā adresē . Iegādātās Preces var piegādāt Aģents vai tā pārstāvis .


Patērētājs tiek informēts, ka vietnē Srots.lv pārdotās Preces var tikt izmantotas. Ja saņemtās Preces neatbilst aprakstam, fotogrāfijai vai tām ir citi neapskatīti defekti, Aģents apņemas atmaksāt par Precēm samaksāto naudu 14 dienu laikā no dienas, kad Patērētājs ir iesniedzis aizpildītu atgriešanas veidlapu vai nepārprotamu atgriešanas veidlapu . rakstisks paziņojums par pasūtījuma atcelšanu, ko parakstījis Patērētājs. Patērētājam ir jāsniedz pierādījumi, ka Preces neatbilst aprakstam, fotogrāfijām vai ir ar trūkumiem. Ja Patērētājs nesniedz šādus pierādījumus, Pārstāvis var atteikties atmaksāt Preces cenu vai arī pats (vai citas personas, tostarp, bet ne tikai faktiskais pārdevējs) pārbaudīt preces atbilstību vai tās kvalitāti.

 

Ja Aģents konstatē, ka Prece neatbilst aprakstam, fotogrāfijām vai kvalitātes prasībām, Aģents atmaksā pirkuma maksu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no šādas neatbilstības konstatēšanas dienas. Ja Aģents nekonstatē, ka apraksts, fotogrāfijas vai kvalitāte neatbilst, Patērētājam par saviem līdzekļiem un līdzekļiem ir jāatņem Prece un jāsedz Aģenta izmaksas, ja tādas ir radušās Aģentam saistībā ar pārbaudi. no Produkta.

 

Patērētājs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu un no Aģenta neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Patērētājs tiek informēts, ka preces tiks piegādātas ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Ja Aģents nepiegādā Preces Patērētāja noteiktajā jaunajā termiņā , Patērētājam ir tiesības lauzt starp pusēm noslēgto līgumu.


Visos gadījumos Aģents tiek atbrīvots no atbildības par preces piegādes termiņu pārkāpumiem, ja Preces Patērētājam netiek piegādātas vai netiek piegādātas Patērētājam laikā Patērētāja vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kas nav saistīti ar preces piegādes termiņu. Patērētāja kontrole, kā arī nepārvaramas varas apstākļu dēļ .

 

Piegādātājs nepieņem atgrieztās lietotās preces, kas atbilst aprakstam un fotogrāfijām, kā arī lietotas preces, kas kļuvušas nederīgas vai ir bojātas Patērētāja vainas dēļ .

 

Katrs pasūtījums tiek izpildīts tikai pēc maksājuma saņemšanas Patērētāja izvēlētajā veidā .


Pasūtītās Preces Patērētājam ir jāizņem pašam. Ja Preces tiek piegādātas uz Patērētāja kontā norādīto adresi, bet tās nav paņēmis Patērētājs, Pēdējais nevar celt pretenzijas par Preču piegādi nepareizai personai .


Saņemot Preces, ir nepieciešams kopā ar Piegādātāju vai tā pārstāvi pārbaudīt sūtījumu. Izņemot Preces, Patērētājam ir jāpārbauda to stāvoklis, kvalitāte, daudzums, jāpievērš uzmanība, vai sūtījuma iepakojums nav bojāts, vai saņemtā sūtījums ir paredzēts Patērētājam u.tml. Ja sūtījumam ir neatbilstības, Patērētājam nekavējoties jāaizpilda Preču piegādes dokuments vai brīvas formas akts, informējot par Preču neatbilstībām. Ja Patērētājs paraksta Preču piegādes dokumentu un nemin Preču neatbilstības vai bojājumus, uzskatāms, ka Prece piegādāta droši un sūtījuma kvalitāte atbilst Patērētāja cerībām. Tādā gadījumā Piegādātājs tiek atbrīvots no atbildības par preces bojājumiem, ja vien tas nav rūpnīcas defekts .


Saprātīgs termiņš ir 20 (divdesmit) dienas no Preces saņemšanas vai paņemšanas dienas. Šis noteikums neietekmē likumā noteikto garantiju. Ja paku ar Precēm norādītajā adresē paņem cita persona, nevis Patērētājs, Preces tiek uzskatītas par pienācīgi piegādātām .

 
Ja Patērētājs nesaņem iegādāto Preci paredzētajā piegādes datumā, viņam ne vēlāk kā vienas dienas laikā par to jāpaziņo Aģentam un jāparedz papildu saprātīgs Preces piegādes termiņš. Ja par sūtījuma nesaņemšanu netiek paziņots, Patērētājs vairs nav tiesīgs celt Aģentam pretenzijas par sūtījuma novēlotu piegādi vai nesaņemšanu .


Īpašuma tiesības uz Preci un tās nejaušas nozaudēšanas risks pāriet no Preces paņemšanas vai nodošanas dienas vai 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Patērētājs saņēmis informāciju, ka Prece. atradās noliktavā vai datumā, kurā Patērētājam vajadzēja saņemt, bet nesaņēma (paņēma) Preci Patērētāja vainas dēļ. Preces nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā Patērētājs ir atbildīgs par saņemto Preci .


Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, zvaniet Srots.lv konsultantiem pa tālruni +370 654 28028 vai izmantojiet tiešsaistes palīdzību.

 

PRODUKTA KVALITĀTES GARANTIJA

 

mājaslapā katra Prece ir attēlota attēlā ar tās īpašību aprakstu blakus. Ja Patērētājam ir kādi jautājumi par vietnē redzamo Preci, viņam jāsazinās ar Pārstāvi. Ja tiek pārdota lietota prece un dabiskā nolietojuma, iepriekšējās lietošanas apstākļu (intensitātes u.c.) dēļ tās kvalitātes raksturlielumi var atšķirties no līdzīgas jaunas preces kvalitātes rādītājiem, kā rezultātā samazinās tā efektivitāte un īsāks lietošanas laiks, Puses vienojas.

 
Aģents neuzņemas atbildību, ja Patērētāja izmantoto displeja iestatījumu vai citu iespējamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar Patērētāja datora īpašībām, vietnē attēlotās Preces neatbilst fotogrāfijās redzamajam izmēram, krāsai vai formai, ja vien šādas neatbilstības nav ievērojamas. Ja Klientu interesē sīkāka informācija par izvēlēto Preci, ieteicams sazināties ar konsultantiem mājaslapā.


Patērētājs ir informēts, ka vietnē Srots.lv tiek piedāvātas gan jaunas, gan lietotas automobiļu daļas.

 
Ja Patērētāja iegādātā Prece ir bojāta dabas parādību, fizikālu, ķīmisku vai citu kaitīgu darbību rezultātā, to lietojot nepareizi vai citādi pasliktinājusies tās kvalitāte pēc Preces nodošanas Patērētājam, Pārstāvim nav par to atbildīgs .


Ja Patērētājs vēlas izņemt iegādāto Preci noliktavā, kas atrodas Viļņā pēc adreses Šiltnamių g. 28, Vilnius LT-04131 Lietuva, saņemot e-pasta ziņojumu vai SMS uz mobilo tālruni, Patērētājam ir jāizņem Prece 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja tas nav izdarīts laikā, Patērētājam ir pienākums maksāt procentus 0,05% apmērā no Preces cenas par katru nokavēto Preces saņemšanas dienu .


 
PRODUKTU ATGRIEŠANA UN NOMAIŅA

 

Patērētājs apzinās, ka vietnē Srots.lv pārdošanai piedāvātās Preces var tikt izmantotas un Aģents nav Preču īpašnieks vai ražotājs. Aģents apņemas sniegt visu nepieciešamo informāciju par Preci, pieņemt pasūtījumu, apmaksu, transportēt un piegādāt Preces Patērētājiem .

 

Iegādāto jauno Preci var atgriezt ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā bez jebkāda iemesla, izņemot izlietotās Preces, ja nav Aģenta piekrišanas, vai saprātīgā termiņā, ja daļai ir defekti, kas bijuši Preces vai piegādātās Preces nodošanas laiks nav pasūtītais. Lai pārbaudītu, vai daļa ir piemērota, ieteicams konsultēties ar mūsu konsultantiem. Patērētājam tiek liegtas Preces atgriešanas tiesības, ja tās aprakstā ir norādīts, ka Precei ir defekts, kā arī ja Patērētājam, to saņemot, bija iespēja iepazīties ar Preci un tās stāvokli un viņš nav paziņojis Preci. Konstatēto defektu aģents saprātīgā termiņā.

 

Garantijas termiņš nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) gadu.

 

Garantijas termiņš sākas no daļas saņemšanas brīža.

 

Saskaņā ar ES noteikumiem piegādātājs salabo, nomaina Jūsu iegādātās Preces, samazina to cenu vai atmaksā naudu, ja Preces ir bojātas vai neizskatās vai nedarbojas, kā norādīts sludinājumā.

 

Sazinieties ar Srots.lv konsultantiem pa tālruni +370 654 28028 vai izmantojiet tiešsaistes palīdzību.


Iegādāto Preci var atgriezt ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ja detaļa ir bojāta vai netiek piegādāta tā, kā pasūtīts, tāpēc, lūdzu, sazinieties ar mūsu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka tā ir īstā daļa. Patērētājs nav tiesīgs atgriezt Preci, ja Preces aprakstā ir norādīts, ka Precei ir defekts un ja Patērētājam ir bijusi iespēja preces un tās stāvokļa apskate pēc tās saņemšanas un nav nekavējoties informējis Pārdevēju par konstatētajiem defektiem. . Uz elektroprecēm neattiecas garantija un tās netiek pieņemtas atgriešanai (saskaņā ar Lietuvas Republikas preču atgriešanas un nomaiņas noteikumiem).


Ja Patērētājs bez iemesla atgriež jaunu Preci, Prece jāuzrāda oriģinālajā iepakojumā ar iepakojuma izskata izmaiņām, kas bija nepieciešamas saņemtās preces apskatei.

 
Precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā tika saņemta piegādes brīdī. Nekādus bojājumus tam nevar attaisnot.

 

Patērētājam ir jāatgriež Prece tādā pašā komplektācijā kā saņemta, atgrieztā Prece nedrīkst būt zaudējusi savu tirdzniecības izskatu.

 

Šis noteikums neattiecas uz bojātu Preču atgriešanu.

 

Atgriešanas brīdī Precēm jāpievieno dokumentāri pierādījumi par to iegādi.


Ja Pircējs vēlas atgriezt bojātu, lietotu, bojātu Preci, kas neatbilst noteiktajai atgriešanas kārtībai, Aģentam ir tiesības to nepieņemt .


Ja Precēm ir defekti vai citi nekvalitatīvi aspekti, nepieciešams iesniegt rakstisku pieprasījumu ar skaidri identificētiem Preces defektiem un iesniegt defektus attaisnojošus dokumentus. Ja šādu dokumentu nav, Patērētājs var nodot Preci Aģentam, lai izvērtētu, vai Prece atbilst sludinājumā norādītajai Precei vai ir atbilstošas kvalitātes, kurai Patērētājam ir jānosaka Aģentam termiņš. ne mazāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Patērētāja pieprasījuma saņemšanas dienas, ja citos likumos vai Eiropas Savienības tiesību aktos nav noteikts citādi, lai sniegtu Patērētājam detalizētu argumentētu ar dokumentiem pamatotu rakstisku atbildi .

 
Ja par pasūtījumu tiek pieprasīta naudas atmaksa, tiek aizpildīts brīvas formas atgriešanas pieprasījums, lai saņemtu atmaksas apstiprinājumu. Bez šāda apstiprinājuma atgrieztās Preces netiek pieņemtas. Šīs veidlapas aizpildīšana nenozīmē, ka par iegādāto Preci samaksātā summa tiks atmaksāta. Pārdevējs katrā atsevišķā gadījumā izvērtē naudas atmaksas pieprasījuma pamatotību un informē Patērētāju par pieņemto galīgo lēmumu. Ja tiek pieņemts lēmums par naudas atmaksu Klientam, atmaksa tiek veikta Klienta kontā pēc naudas saņemšanas no īstā Pārdevēja, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Patērētāja brīdinājuma saņemšanas dienas. par atkāpšanos no līguma.

 

Ja atgriešana notiek pārdevēja vainas dēļ (Prece nedarbojas un par to nav sniegta informācija, vai Prece atšķiras no aprakstītās), saskaņā ar Civilkodeksa 6.364 3. panta 4. punktu , pircējs saņem pilnu pasūtījuma summu, ieskaitot atgriešanas un piegādes izmaksas. Visos citos gadījumos pircējs sedz piegādes un atgriešanas izmaksas Aģentam .


Ja Preces atgriešanas gadījumā netiek iesniegts tās pirkumu apliecinošs dokuments, visas ar Preces nomaiņu vai atgriešanu saistītās darbības tiek veiktas ar Pārstāvja piekrišanu .


Piemērotas kvalitātes lietoto Preču atgriešana iespējama tikai saskaņā ar Mazumtirdzniecības noteikumu 25.punkta noteikumiem, Preces, kuras tiek pārdotas Patērētājam saskaņā ar attālināti vai ārpus tirdzniecības telpām noslēgtiem Patērētāju pirkšanas un pārdošanas līgumiem. Civilkodeksa 6.228 10 un 6.228 11 pantā noteiktajā kārtībā . Aģentam, rīkojoties saskaņā ar šo Noteikumu 16.punkta nosacījumiem, ir tiesības atteikties pieņemt lietoto Preci un atdot par to naudu .

 
Ja Patērētājs bez iemesla vēlas atgriezt Preci un saņemt par to naudas atmaksu, Patērētājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces saņemšanas dienas jāsazinās ar Pārstāvi. Saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.228 11. panta 6. punktu visas preču atgriešanas izmaksas sedz Patērētājs. Aģentam ir pienākums atmaksāt par Preci samaksāto naudu tikai pēc tam, kad Patērētājs Preci atdod Aģentam. Ja Patērētājs Preci atdod Aģentam pa pastu, Patērētājam ir jānosūta Aģentam pasta kvīts vai cits dokuments, kas apliecina, ka Prece ir nosūtīta Pārstāvim.

 

Patērētājam, kurš vēlas atgūt naudu par iegādāto Preci, saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.22810. panta 6. punktu, ir jāaizpilda atgriešanas veidlapa . vietnē Srtoas24.lt vai nepārprotamu rakstisku atteikšanos no Līguma, ko apliecina Patērētājs ar parakstu. Bez šāda apstiprinājuma atgriežamās Preces netiek pieņemtas. Patērētājam ir ieteicams fiksēt veidlapas iesniegšanas vai atteikuma faktu un saglabāt šādus pierādījumus. Šīs veidlapas aizpildīšana un iesniegšana vai atsaukums nenozīmē, ka nauda par iegādāto Preci tiks atmaksāta. Aģents katrā atsevišķā gadījumā izvērtē naudas atmaksas pieprasījuma pamatotību un informē Patērētāju par pieņemto galīgo lēmumu. Ja tiek pieņemts lēmums par naudas atmaksu, atmaksa tiek veikta Patērētāja kontā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pārstāvja lēmuma par Preces atgriešanu vai Preces iesniegšanas dienas r atgriezties formā vai Patērētāja pabeigts atteikums, ja Patērētājs bez jebkāda iemesla atkāpjas no līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā .


Ja atgriešana notiek mūsu vainas dēļ (Prece nedarbojas, atšķiras no aprakstītās), Patērētājs saņem pilnu pasūtījuma summu bez piegādes un atgriešanas izmaksām. Visos citos gadījumos tiek atskaitītas tiešās Preču nosūtīšanas izmaksas, kas veido 20% no Preču cenas un veido Aģenta izmaksas, kurām nav nepieciešami nekādi pierādījumi .

 

Preču atgriešanas veidlapa ir pieejama aizpildīšanai šeit >>


 
ATBILDĪBA

 

Patērētājs ir pilnībā atbildīgs par savām darbībām vietnē Srots.lv. Turklāt Patērētājs ir atbildīgs par iesniegtajiem personas datiem un to pareizību. Ja iesniegtie personas dati ir nepareizi, Aģents nav atbildīgs par negatīvām sekām, piemēram, Preču nenogādāšanu pareizajā vietā. Tādā gadījumā Aģentam ir tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību.

  

Patērētājs , kurš izveidojis kontu vietnē Srots.lv, ir pilnībā atbildīgs par savu datu nodošanu trešajām personām. Ja trešā persona pieslēdzas vietnē ar Patērētāja pieteikšanās datiem, Srots.lv attiecina šādu personu uz Patērētāju.


Aģents neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies Patērētāja vainas dēļ, kurš nav iepazinies ar Vietnes noteikumiem un vadlīnijām un visiem šeit izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.


Bojājuma gadījumā tā zaudējumus atbildīgā puse atlīdzina Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā .

 

INFORMĀCIJAS APMAIŅA

 

Visu pasūtījumam nepieciešamo informāciju Aģents nosūta uz Patērētāja kontā reģistrēto e-pastu.

 

Jebkuru jautājumu gadījumā Patērētājs var vērsties pie Aģenta, izmantojot vietnē Srots.lv norādīto kontaktinformāciju .

 

NOBEIGUMA NOTEIKUMI


Vietnē Srots.lv ievietotos noteikumus un prasības regulē Lietuvas Republikas tiesību akti.

 
Strīdu gadījumā par uzrādītajiem noteikumiem visas domstarpības tiek risinātas pēc Patērētāja pretenzijas iesniegšanas Aģentam. Aģents 14 (četrpadsmit) dienu laikā iesniedz atbildi uz pretenziju, kurai Aģents piekrīt vai nepiekrīt, un norāda nepiekrišanas iemeslus. Ja Patērētājs nepiekrīt Aģenta atbildei, viņš var iesniegt pieprasījumu/sūdzību par Aģenta interneta veikalā iegādāto Preci Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības iestādei (Viļņas g. 25, 01402 Viļņa, e-pasts: tarnyba@vvtat.lt , tīmekļa vietne: www.vvtat.lt – vai aizpildiet pieprasījuma veidlapu ODR platformā http://ec.europa.eu/odr/ .


Visa informācija, kas ievietota vietnē Srots.lv, uzskatāma par sniegtu rakstiski.


Vietnē Srots.lv ievietotie noteikumi nekādi neierobežo tiesību aktos noteiktās Patērētāju tiesības .

 

Produktu piegādes uz tālāk norādītajām valstīm nav iespējamas:

 

AFGANISTĀNA

BARBADOSA

BAHAMAS

BOTSVĀNA

GANA

IRĀKA

IRĀNA

JAMAIKA

KAMBODŽA

ZIEMEĻKOREJA

MIAŅMARA

MAURĪCIJA

NIKARAGVA

PANAMA

PAKISTĀNA

SĪRIJA

TRINIDADA UN TOBĀGO

UGANDA

UKRAINA

VANUATU

JEMENA

ZIMBABVE

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA.

 

UAB Autobazar ir vietņu srotas24.lt, srotas24.co.uk, srotas.ee, srots.lv, srotas.pt, srotas.es, srotas.fr, srotas.it, srotas.de

 vietnes īpašnieks un ir atbildīgs par vietnes administrēšanu, sniedzot starpniecības (aģentūras) pakalpojumus starp Patērētāju un faktisko pārdevējs, kas pārdod Produktus Polijas tiešsaistes veikalos.

 

Rēķini fiziskajām personām tiek izrakstīti pēc pieprasījuma, jo tās visus pasūtījumus pieņem pēc iesniegtā pasūtījuma numura.

 

Visi uzskaitītie noteikumi un nosacījumi neierobežo pircēju tiesības, un tos nosaka piemērojamie ES un Lietuvas Republikas tiesību akti.

Strīda izšķiršana VVTAT neatņem pusēm tiesības vērsties tiesā, jurisdikciju nosakot pēc lietotāja dzīvesvietas, un, ja lietotājs nedzīvo Lietuvas Republikā, Viļņas pilsētas rajona tiesa.

 

Populāri oriģinālo detaļu numuri